egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – termin i wymagane przedmioty, ogólne zasady

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

W terminie głównym

1. język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 900 – (120 minut)

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 900 – (100 minut)

3. język angielski - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 900 –(90 minut)

W terminie dodatkowym

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - godz. 9 00 – język polski

2 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9 00 – matematyka

3 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9 00 – język angielski

‒ dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu, lub którym przerwano egzamin w terminie głównym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym* – 26 czerwca 2020r.

*- Informacja w postaci wydruku przekazana przez dyrektora z OKE - dla ucznia który nie kończy szkoły i powtarza klasę

Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej, jest obowiązkowy i ma formę pisemną. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wszelkie informacje na temat egzaminu są na stronie internetowej:

www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin Ósmoklasisty

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 1. Każdy zdający powinien mieć na każdej części egzaminu ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem we wskazanym miejscu. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować. Wylosowany nr zostaje zapisany i wraz z arkuszem przekazany do zespołu oceniającego arkusz (do OKE).
 5. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 6. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy) lub korzystać z takich urządzeń w tej sali. Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników
 7. Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE, a w przypadku uczniów chorych iniepełnosprawnych – leki i inne pomoc konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 8. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami, uczeń nie wypowiada uwag i komentarzy wtrakcie egzaminu, nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych i jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 9. Po otrzymaniu arkusza uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie. Sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin iotrzymuje kompletny arkusz.
 10. Uczeń sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, a w razie nieścisłości informuje nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu o tym fakcie.
 11. Następnie przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia np A03, B14 (tj. klasa, nr z dziennika) i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 12. W przypadku egzaminu z matematyki - uczniowie wyrywają ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi.

Nie dotyczy to uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – czyli dyslektyków i z orzeczeniem o nauczaniu specjalnym – ich prace do oceny wysyłane są w całości.

 1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy wformie dostosowanej do niepełnosprawności, czynności związane z kodowaniem wykonują za nich członkowie zespołu nadzorującego
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: informuje zdających o zakończeniu pracy z arkuszem i wyznacza dodatkowy czas (5minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów a następnie po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi, gdyż brak, nieczytelnie zaznaczone – przeniesione rozwiązania na kartę odpowiedzi skutkuje brakiem przyznanych pkt, gdyż kartę odpowiedzi odczytuje czytnik.
 3. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi. Wprzypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zespół nadzorujący pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi i na kopercie z jego pracą odnotowuje informację iż uczeń np. A05 nie zdążył przenieść odpowiedzi.”.
 4. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.
 5. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem –przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.
 6. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania i w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w innym terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

Następuje w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom –przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa iunieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu iunieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.
 • uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie – w czerwcu. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych wyżej. nastąpiło w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”

 • Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.

Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. Jeżeli sytuacja opisana ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjne

PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Następuje wskutek:

 • stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.
 • zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu;.),
 • niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
 • Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa

 • Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek o wgląd może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
 • Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (po dokonaniu wglądu do pracy). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do okręgowej komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa

Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego –schemat

pastedGraphic.png

Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kwietniu –schemat

 1. Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach

Zamkniętych - schematy

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne

zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.

Poprawna

odpowiedź w zadaniu

Układ możliwych

odpowiedzi na karcie odpowiedzi

Sposób zaznaczenia

poprawnej odpowiedzi

Sposób zaznaczenia

pomyłki i poprawnej odpowiedzi

C

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

pastedGraphic_4.pngpastedGraphic_3.png

AD

pastedGraphic_5.png

pastedGraphic_6.pngpastedGraphic_3.png

pastedGraphic_7.pngpastedGraphic_3.png

FP

pastedGraphic_8.png

pastedGraphic_9.pngpastedGraphic_3.png

pastedGraphic_10.pngpastedGraphic_3.png

  1. Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?

Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz

poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem

pastedGraphic_11.pngpastedGraphic_12.png

lub obok niego

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?