SMS Stal Mielec

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

Zachowanie uczniów ocenia się w ośmiu kategoriach opisowych.

Wychowawca wspólnie z uczniem w obecności pozostałych uczniów z klasy uczeń wybierają z poszczególnych kategorii opis najlepiej charakteryzujący danego ucznia i przydzielają punkty od 0 – 3 w poszczególnych kategoriach.

Ocena zachowania

Ilość punktów

wzorowe

22 - 24

bardzo dobre

19 - 21

dobre

15 - 18

poprawne

11- 14

nieodpowiednie

5 - 10

naganne

0 - 4

Punkty sumuje się i na tej podstawie wystawiana jest ocena zachowania, przy czym należy uwzględnić następujące kryteria:

 1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.

 2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż dobra.

 3. Bez względu na uzyskaną ilość punktów, ocena zachowania obniżona jest do nagannej w co najmniej jednym z opisanych przypadków:

 4. pobicia, w wyniku którego pobita osoba doznała jakichkolwiek obrażeń ciała

 5. znieważania innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły

 6. wyłudzania pieniędzy

 7. celowego niszczenia lub kradzieży mienia szkolnego i prywatnego

 8. oszustwa i fałszowania dokumentów szkolnych (ocen, podpisów, usprawiedliwień)

 9. używania środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub imprez szkolnych organizowanych poza jej terenem

 10. popełnienia czynu karalnego niekoniecznie na terenie szkoły

 11. posiadania, używania, rozprowadzania środków odurzających

 12. stwierdzenia cyberprzemocy rozumianej jako nagrywanie i umieszczanie w sieci osób bądź zdarzeń szkodzących klientom szkoły lub jej wizerunkowi

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

I. Stosunek do nauki.

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiągał wyniki:

3- maksymalne

2- wysokie

1- przeciętne

0- niskie

II. Frekwencja.

3- Uczeń nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień w ocenianym okresie.

2- Uczeń nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności i najwyżej 2 nieusprawiedliwione spóźnienia wocenianym okresie.

1- Uczeń miał najwyżej dwa dni nieusprawiedliwione (gdy nie są to wagary) lub 4 i więcej spóźnień nieusprawiedliwionych w ocenianym okresie.

0- Uczeń miał powyżej dwóch nieusprawiedliwionych dni lub co najmniej 1 godzinę wagarów.

III. Relacje z pracownikami szkoły i innymi uczniami.

3- Uczeń był zawsze taktowny, prezentował wysoką kulturę osobistą, kulturę słowa, dyskusji, nie zdarzało mu się używać wulgaryzmów.

2- Uczeń zachował się co najwyżej 1 raz nietaktownie, nie zapanował nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa, zachował się arogancko w stosunku do nauczyciela lub pracownika szkoły, przeszkadzał wprowadzeniu zajęć. Użył siły fizycznej w samoobronie w sytuacji ewidentnej napaści ze strony innego ucznia.

1- Uczeń czasami używał wulgaryzmów, w niegrzeczny/arogancki sposób zwracał się do nauczycieli iinnych pracowników szkoły lub kolegów, przeszkadzał w prowadzeniu zajęć. Uczeń, co najwyżej dwukrotnie, prowokował innych uczniów do agresywnego zachowania, np. na korytarzu szkolnym popychał, wyśmiewał, złośliwie komentował czyjś wygląd lub postawę, itp. Podjął bójkę pomimo braku takiej konieczności (nie było zagrożenia lub został namówiony przez innego ucznia).

0- Uczeń często bywał nietaktowny, używał wulgaryzmów, był werbalnie lub fizycznie agresywny, arogancki, nieuprzejmie odnosił się do nauczycieli, nie wykonywał poleceń nauczycieli, przeszkadzał wprowadzeniu zajęć.

IV- Dbałość o wygląd zewnętrzny.

3- Uczeń dbał o swój wygląd zewnętrzny, był zawsze czysty i stosownie ubrany. Zawsze przestrzegał przepisów szkolnych dotyczących tego obszaru.

2- Zdarzyło się co najwyżej dwukrotnie, że uczeń nie stosował się w tym zakresie do ustaleń odgórnych.

1- Uczeń często nie stosował się do regulaminu szkoły w kwestii wyglądu w szkole. Zwykle reagował on odpowiednio na zwracaną mu uwagę, ale sytuacje takie powtarzały się.

0- Uczeń był zazwyczaj nieregulaminowo ubrany i nie reagował na zwracaną uwagę.

V. Sumienność i poczucie odpowiedzialności.

3- Uczeń zawsze dotrzymywał ustalonych terminów (dostarczanie usprawiedliwień, zwrot książek, terminowe wpłaty, itp.), odrabiał systematycznie prace domowe, nie zapominał zeszytów, nosił podręczniki podręczniki, strój gimnastyczny, wywiązywał się z powierzonych lub dobrowolnie przyjętych zadań.

2- Uczeń zwykle dotrzymywał ustalonych terminów, wywiązywał się z powierzonych mu lub samodzielnie przyjętych zadań, sporadycznie zapominał o podręczniku, zeszycie, zadaniu domowym, stroju gimnastycznym.

1- Uczeń często nie dotrzymywał ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonywał powierzone mu zadania, nie nosił podręczników, często zapominał o zeszytach, zadaniach domowych lub stroju gimnastycznym.

0- Uczeń nie dotrzymywał ustalonych terminów, nie wykonywał powierzonych mu prac i zadań. Notorycznie nie przebierał obuwia, nie nosił zeszytów, stroju gimnastycznego, nie odrabiał zadań domowych.

VI. Postawa moralna.

3- Uczeń nigdy nie oszukiwał na sprawdzianach i kartkówkach. Wykazywał się dbałością o honor szkoły, uczciwością, zawsze reagował na dostrzeżone przejawy zła, szanował godność osobistą własną i innych osób, wykazywał chęć pomocy innym. Był zaangażowany na rzecz klasy i szkoły.

2- Zdarzyło się nie więcej niż jeden raz, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadami uczciwości w stosunkach międzyludzkich, nie mówił prawdy lub oszukiwał w inny sposób, nie przyznał się do popełnionego czynu nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne, oszukał na sprawdzianie bądź kartkówce. Uczeń nie uchylał się od działań na rzecz klasy lub szkoły.

1- Uczeń często nie przestrzegał zasad uczciwości, nie mówił prawdy lub oszukiwał w inny sposób, nie przyznał się do popełnionych czynów, zwykle nie reagował na przejawy zła, nie szanował zazwyczaj godności własnej i innych osób, nie wykazywał szacunku dla mienia prywatnego i publicznego oraz pracy własnej lub cudzej, oszukiwał na sprawdzianach i kartkówkach.

0- Uczeń postępował niezgodnie z zasadami uczciwości, zazwyczaj nie mówił prawdy lub oszukiwał w inny sposób, był całkowicie obojętny wobec przejawów zła, nie szanował godności własnej i innych osób, nie miał potrzeby szanowania mienia publicznego i prywatnego.

VII. Postawa wobec norm i regulacji.

3 – Uczeń zawsze stosował się do przyjętych w szkole norm i zasad.

2 – Co najwyżej jeden raz zlekceważył przyjęte w szkole zasady lub normy.

1 – Więcej niż raz zignorował regulacje szkolne. Dokonał dewastacji mienia prywatnego lub publicznego, ale usunął szkody.

0 – Lekceważy obowiązujące w szkle normy i zasady. Dokonał dewastacji mienia prywatnego lub publicznego i nie podjął się usunięcia zniszczenia. Przyniósł do szkoły niebezpieczny przedmiot lub substancję mogącą wyrządzić krzywdę innej osobie.

VIII. Postawa wobec używek.

3- Uczeń nigdy nie palił papierosów, e-papierosa i nie stosował środków psychoaktywnych na teranie szkoły oraz w miejscach, które z uwagi na organizację pozalekcyjnej pracy szkoły w jakikolwiek sposób się z nią wiążą.

2- Najwyżej jeden raz stwierdzono, że uczeń palił papierosa lub e-papierosa, ale sytuacja taka nie powtórzyła się.

1- Kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy lub e-papierosa, ale reagował na zwracaną mu uwagę i deklarował chęć zrezygnowania z palenia.

0- Uczeń często palił papierosy lub e-papierosa lub stwierdzono, że spożywał środki psychoaktywne na terenie szkoły oraz w miejscach, które z uwagi na organizację pozalekcyjnej pracy szkoły w jakikolwiek sposób się z nią wiążą.

Każdy uczeń w semestrze podlega trzykrotnej ocenie w n/w terminach:

 1. 16-20 październik

 2. 27 listopad-1 grudzień

 3. 8-12 styczeń

 4. 12-16 marzec

 5. 7-11 maj

 6. 11-15 czerwiec

KLASA ….................

Lp.

Imię i nazwisko

Obszary

Razem

Ocena

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Opracowała: Małgorzata Bizoń na podstawie:

 • R. Szubański „ Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora”

 • Wydawnictwo Szkolne PWN 2001. Rozdział- Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów (projekt 2).

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?